Białołęka Ochota, Wola.Księgowa i usługi księgowe.

Kancelaria Prawno-Rachunkowa „Kliman-Rola” zapewnia usługi księgowe dla firm oraz osób fizycznych. Księgowa wykonuje usługi księgowe dla jednoosobowych firm, a także różnego rodzaju spółek takich jak cywilne, prawa handlowego oraz dla wspólnot mieszkaniowych znajdujących się na terenie miasta w szczególności w dzielnicach Wola, Ochota i Białołęka. Zakres usługi księgowej dotyczy m.in. redukcji kosztów prowadzenia działalności lub doradztwa w jej zakładaniu oraz rozliczania ksiąg: rachunkowych, przychodów i rozchodów. Księgowa rozlicza również podatki VAT, CIT, PIT. Księgowa wykonująca usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności jest z wykształcenia prawnikiem oraz posiada wieloletnią praktykę zawodową popartą uzyskaniem certyfikatu Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wykonująca usługi księgowa jest również ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w ramach świadczonych usług. Zapewnia to rzetelność, szybkość oraz merytoryczną i formalną poprawność wykonywanych zleceń. Księgowa zapewnia profesjonalizm oraz dobry kontakt z Klientem. Dla Klientów indywidualnych i firm z okolic dzielnic miasta takich jak Wola, Białołęka i Ochota dostępny jest lokal znajdujący się w centrum miasta. Zapewniony jest przez to tani i dobry dojazd praktycznie dla Klientów z całego miasta. W ustalonym wspólnie terminie księgowa jest w stanie w trakcie spotkania zapewnić poufność i komfort dyskusji oraz wyjaśnić zaistniały problem lub podjąć się czasowej lub długofalowej współpracy. W częściowym zakresie istnieje możliwość świadczenia usług księgowych lub kadrowych na odległość, w formie telefonicznej lub za pośrednictwem sieci Internet. Powyższe rozwiązanie pozwala w niektórych sytuacjach na skrócenie czasu wykonania usługi oraz obniża jej koszty. Koszt wykonania jednorazowej usługi księgowej zależy m.in od rodzaju usługi, nakładu pracy oraz terminu w jakim ma być wykonana. Świadczenie usług księgowych w oparciu o jednorazowe zlecenia dotyczy głównie Klientów indywidualnych. Księgowa oferuje pełne wsparcie prawników takich jak radca prawny. Wynagrodzenie związane z prowadzeniem usług księgowych ustalane jest indywidualnie. Stawka miesięcznego wynagrodzenia ustalana jest w drodze negocjacji i zależy od czynników takich jak wielkość przedsiębiorstwa, siedziby przedsiębiorcy, rodzaj działalności czy wybranej formy współpracy. Każdej firmie z dzielnicy miasta: Ochota, Białołęka, Wola, księgowa może zaproponować korzystne warunki współpracy. Księgowa zachęca do łączenia obsługi prawnej z księgową lub kadrową. Umożliwia to zminimalizowanie kosztów obsługi firmy w porównaniu z kosztami obsługi doraźnej lub jednorazowej. Księgowa udzielając porady prawnej stara się zapewnić tanie i dobre warunki prowadzenia działalności przez Klienta. Proponowana forma prowadzenia działalności ma na celu niskie koszty jej prowadzenia. Stała obsługa księgowej i prawnika: w osobie radcy prawnego wiąże się ze stałą, cykliczną opłatą. Nawiązując stałą współpracę radca prawny i księgowa zapewniają szybkość działań oraz pierwszeństwo przed Klientami doraźnymi.

Księgowa w jednoosobowej firmie z dzielnic Ochota, Wola, Białołęka

Księgowa zapewnia pełne wsparcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Usługi księgowe są wspierane również przez doradztwo dla Klientów, którzy dopiero planują założyć działalność. Księgowa udziela w tym zakresie doradztwa wskazując optymalny sposób rozliczeń oraz inne rozwiązania. Księgowa zapewnia prowadzenie rejestrów VAT w przypadku przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT. W razie życzenia Klienta księgowa prowadzi również ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia. Księgowa wspiera Klientów w zakresie przygotowywania deklaracji rozliczeniowych ZUS, deklaracji podatkowych na potrzeby podatku dochodowego, deklaracji na potrzeby podatku VAT. Prowadzone usługi księgowe mogą polegać również na comiesięcznym informowaniu Klienta o wysokości zaliczki na podatek dochodowy (do 20. dnia kolejnego miesiąca) oraz o konieczności oprowadzania podatku VAT i składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K przy rozliczeniu kwartalnym. Zapewniamy również księgowość wspomagając opłacanie składek ZUS. Swoje usługi księgowa poleca podmiotom z dzielnic Wola Ochota, i Białołęka w mieście. Dla osób i firm z tych dzielnic księgowa udostępnia lokal w centrum miasta. Możliwy jest przez to tani i dobry dojazd praktycznie dla Klientów z wszystkich dzielnic miasta. Księgowa zaprasza również Klientów z innych dzielnic miasta niż Ochota, Białołęka, Wola.

Księgowa dla spółki cywilnej w dzielnicy Białołęka, Ochota, Wola

Spółki cywilne działające na terenie dzielnic miasta takich jak Białołęka, Ochota i Wola mogą liczyć na profesjonalną księgowość. Usługi księgowe wykonywane są przez naszą księgową kompleksowo, wybrany zaś przez Klienta prawnik, taki jak radca prawny może wspierać spółkę w zakresie problematyki prawnej. Księgowa wspomaga zarówno rozliczanie wspólników spółki cywilnej jak i samej spółki. Klienci mogą liczyć na wsparcie w zakresie wyboru formy opodatkowania. Księgowość może być świadczona zarówno w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jak również w formie księgi przychodów i rozchodów. Po przekroczeniu limitu przychodów netto zobowiązana jest prowadzić pełną księgowość. Również te usługi księgowe mogą być wykonywana w naszym biurze. Księgowa jak również inny wybrany przez Klienta prawnik wyjaśnia wszelkie wątpliwości w zakresie wątpliwości dotyczących wspólnego majątku wspólników oraz statusu spółki cywilnej dla celów podatkowych.Księgowa zapewnia dobry dojazd do lokalu znajdującego się w samym centrum miasta oraz stara się prowadzić współpracę, aby utrzymać z Klientem dobry kontakt. Zapraszamy do współpracy spółki cywilne również z innych dzielnic miasta niż Ochota, Wola czy Białołęka. Księgowa umożliwia szybki i tani dojazd do Klientów w różnych częściach miasta. W razie konieczności możliwa jest również dobra i tania komunikacja za pośrednictwem internetu.

Księgowość spółek handlowych w dzielnicy Ochota, Białołęka, Wola

Księgowa prowadzi obsługę spółek handlowych znajdujących się na terenie miasta. W szczególności z uwagi na lokalizację lokalu w centrum miasta, zachęca do współpracy księgowa spółki z okolic dzielnic takich jak Ochota, Białołęka i Wola. Z uwagi na fakt, iż spółki prawa handlowego są zobowiązane do prowadzenia ewidencji księgowej w formie pełnej księgowości, księgowa zapewnia tą formę rozliczeń zgłaszającym chęć współpracy Klientom. Wykonywane przez naszego prawnika usługi księgowe powodują zachowanie określonych ustawą zasad rachunkowości. Księgowa rzetelnie i jasno przedstawia w dokumentacji sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy spółki. Księgowość obejmuje m.in. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Księgowa zapewnia m.in. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych. Księgowość może być na życzenie Klienta wsparta obsługą prawną, której wykonaniem zajmuje się radca prawny. Zespół naszych prawników poza merytorycznym wsparciem zapewnia dobry kontakt z Klientem oraz tani dojazd do lokalu. Klienci mogą liczyć na usługi księgowa na najwyższym poziomie. Księgowa zapewnia stałą komunikację, również w formie elektronicznej, przez co współpraca jest tania i szybka. Zapraszamy do kontaktu spółki spoza dzielnic Wola, Ochota i Białołęka.

Księgowa w fundacji z dzielnicy Białołęka, Wola, Ochota

Księgowa i każdy nasz prawnik wspiera fundacje działające na terenie miasta. Księgowość fundacji to specyficzny charakter usług. Z tych względów ważne jest, aby usługi księgowe wykonywane były przez osoby posiadające wiedzę i praktykę w tym zakresie. Księgowa wykonuje czynności przestrzegając przepisów oraz nie naruszającpostanowień statutu. Usługi księgowe polegają na prowadzeniu dokumentacji i ksiąg finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości wypełniając obowiązki sprawozdawcze wobec urzędu skarbowego i ZUS. Księgowa zapewnia wsparcie w zakresie przygotowania polityki rachunkowości oraz przygotowuje sprawozdania finansowe. Prowadzone usługi księgowe cechuje rejestracja wydarzeń finansowych przy zachowaniu obowiązujących przepisów, której efektem jest przejrzysty obraz działalności i finansów organizacji. Księgowa zapewnia wsparcie m.in. w zakresie sporządzania planu kont dostosowanego do potrzeb Fundacji oraz reprezentacje w Urzędzie Skarbowym podczas kontroli. Fundacja może liczyć na wsparcie prawników w tym usługi, których wykonywaniem zajmuje się radca prawny. Księgowa zachęca do współpracy fundacje posiadające siedziby na terenie dzielnic Wola, Białołęka czy Ochota. Celem ułatwienia współpracy, do dyspozycji Klientów jest lokal znajdujący się w centrum miasta. Możliwa jest przez to dobra i tania komunikacja. Księgowa i każdy nasz prawnik dbają o dobry kontakt i komunikację z Klientem. Zapraszamy do współpracy fundacje spoza dzielnic Ochota, Wola, Białołęka.

Księgowa dla Wspólnot. Dzielnice Wola, Ochota, Białołęka.

Księgowa świadcząc usługi księgowe wspiera także działające na terenie miasta znajdujące się w dzielnicach Ochota, Białołęka i Wola wspólnoty mieszkaniowe. Wykonując księgowość dla wspólnot księgowa uwzględnia propozycje mieszkańców i w każdym przypadku poza świadczeniem księgowości stara się doradzać zarządowi w bieżących sprawach związanych z administracją. Księgowa wspomagając zarząd wspólnoty prowadzić dla nieruchomości odrębną ewidencję rozliczania przychodów i kosztów oraz wpływów i wydatków funduszu remontowego. Księgowość uwzględnia także prowadzenie dla każdej nieruchomości wspólnej ewidencji pozaksięgowej: kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów zarządu oraz rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Księgowa zachęca do współpracy wspólnoty z innych dzielnic miasta niż Ochota, Białołęka, Wola. Na życzenie Klientów Księgowa uczestniczy w zebraniach ogółu właścicieli oraz wspiera uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną. Prowadzone usługi księgowe w sposób czytelny wskazują wszystkie koszty ponoszone przez wspólnotę, przychody i pożytki związane z tymi kosztami, posiadane środki pieniężne oraz rozrachunki z dostawcami, odbiorcami, urzędami i współwłaścicielami i wszystkie pozostałe rozrachunki. Wszystkim członkom wspólnot księgowa zapewnia tani i szybki dojazd oraz dobry kontakt. Księgowa dysponuje wsparciem prawnym radców prawnych.

Księgowość dla stowarzyszeń. Dzielnice Białołęka, Wola, Ochota

Razem ze współpracującymi prawnikami księgowa zapewnia wsparcie prawne i usługi księgowe dla stowarzyszeń działających w dzielnicach miasta takich jak Ochota, Wola, Białołęka. Księgowa jest w stanie doradzić w m.in. zakresie formy rozliczeń oraz zastąpić daną organizację we wszystkich formalnościach. Księgowa realizuje wszelkie formalności związane z rejestracją stowarzyszenia. Usługi księgowe uwzględniają ewidencję wszelkich zdarzeń gospodarczych, takich jak: zakup,sprzedaż, operacje finansowe gotówkowe i bezgotówkowe. Księgowa wspiera stowarzyszenia prowadząc księgi rachunkowe oraz składanie rocznych sprawozdań finansowych. Księgowość polega również na opracowania zasad polityki rachunkowości i wyliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, a także sporządzanie raportów na wewnętrzne potrzeby Stowarzyszenia. Księgowa dba także o bieżącą weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT i sporządza odpowiednie deklaracje. Świadcząc księgowość współpracujący prawnicy i księgowa zważają na specyfikę stowarzyszeń i czuwają nad prawidłowością merytoryczną wszelkich czynności. Prawnicy i księgowa zapraszają do współpracy stowarzyszenia znajdujące się na terenie miasta również poza dzielnicami Wola, Ochota czy Białołęka. Księgowa i każdy z prawników zapewniają szybki i tani dojazd do lokalu znajdującego się w centrum miasta. Jednocześnie księgowa i inni prawnicy, w tym radca prawny, dbają o dobry kontakt z każdym Klientem.