Pomoc dla Białołęki. Jak dochodzić zwrotu pożyczki środków pieniężnych

białołęka, prawnik, zwrot pożyczki Przepisy dotyczące pożyczki unormowane są w kodeksie cywilnym od art. 720 do art. 724[1]. Aby móc skutecznie dochodzić zwrotu pożyczki należy przede wszystkim posiadać dowód zawarcia takiej umowy. Najlepszym dowodem jest spisanie umowy pożyczki. Warto spisać chociażby dane osobowe stron, kwotę pożyczki, termin zwrotu pożyczki oraz określić rodzaj odsetek. Zgodnie z art. 720 § 1 kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej. Jeżeli termin zwrotu pożyczki jest określony w umowie, zwrot pożyczki powinien nastąpić w wyznaczonym terminie bez potrzeby wypowiadania umowy pożyczki czy wzywania do zwrotu pożyczki. Należy pamiętać, że jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę. Forma wypowiedzenia umowy jest dowolna, jednak jeżeli zawarcie umowy wymagało zachowania formy pisemnej, wypowiedzenie również wymaga zachowania tej formy (art. 77 w zw. z art. 720 § 2 k.c.).
W przypadku problemów z zawarciem lub wyegzekwowaniem postanowień związanych z umową pożyczki zapraszamy do kontaku. Każdy nasz prawnik chętnie wspiera osoby fizyczne lub firmy z dzielnicy Białołęka w zakresie spraw związanych ze zwrotem pożyczki.