Czy pracodawca może zmienić warunki pracy? Kancelaria prawna poleca swe usługi na Białołęce

białołęka, kancelaria prawna, zmiana warunków pracy Pracodawca poza wypowiedzeniem umowy o pracę, może też w pewnych sytuacjach zmieniać warunki pracy lub płacy zatrudnionego pracownika. Może zatem pracodawca bez zgody pracownika zmienić np. stanowisko pracy, czy wysokość wynagrodzenia podwładnego. Pracownik może mieć w takiej sytuacji ograniczone możliwości obrony i ostatecznie pożegnać się z zajmowanym stanowiskiem. Zgodnie z art. 42 § 1 kodeksu pracy przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Pracownik może formalnie zgodzić się na nowe warunki, odmówić ich przyjęcia lub przyjąć je w sposób milczący i odwołać się do sądu pracy, jeżeli kwestionuje przyczyny zmiany stanowiska pracy lub płacy. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Warto podkreślić, iż pracodawca nie ma pełnej dowolności w kierowaniu oświadczeń o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy. Uzasadnienie zmiany warunków pracy lub płacy pracownika musi być konkretne, a nie ogólne. Powinno też zawierać rzeczywiste a nie pozorne przyczyny. Powinny one też być znane pracownikowi z pisma, które otrzymuje od pracodawcy. Zachowanie pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy nie może też bezpośrednio zmierzać do zwolnienia pracownika.
Kancelaria prawna zapewnia Klientom z dzielnicy Białołęka wszelką pomoc w sytuacji zaistniałego problemu. Na pomoc prawną mogą też liczyć mieszkańcy innych dzielnic.