Kancelaria prawna dla Białołęki i Grodziska. Czy sąsiad może bezprawnie zakłócaś spokój

białołęka, kancelaria prawna, grodzisk, zakłócanie spokoju Czy sąsiad może bezprawnie zakłócać spokój innym mieszkańcom? Prawo własności lokalu mieszkalnego podlega pewnym ograniczeniom. Jeżeli sąsiad swoim zachowaniem zakłóca spokój innym mieszkańcom, istnieje szereg przepisów, które mogą powodować odpowiedzialność mieszkańca zakłócającego spokój innym mieszkańcom. Zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Art. 222 § 2 kodeksu cywilnego wskazuje zaś, iż przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Sąsiedzi, którym inny sąsiad zakłóca spokój mogą zatem domagać się np. odszkodowania lub zaniechania bezprawnych działań. Art. 415 kodeksu cywilnego wskazuje, że kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Pokrzywdzony sąsiad może także domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zgodnie z art. 23 dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie(...) nietykalność mieszkania pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Art. 24 kodeksu cywilnego wskazuje, iż ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego albo zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Warto podkreślić, iż zgodnie z art. 448 kodeksu cywilnego, w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę albo zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. W pewnych sytuacjach zasadna też może okazać się interwencja Policji. Mieszkaniec zakłócający spokój może ponieść odpowiedzialność karną. Zgodnie z art. 51 kodeksu wykroczeń kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Warto również pamiętać o treści art. 107 kodeksu wykroczeń, który wskazuje, iż kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
W przypadku problemów z sąsiadem zakłócającym spokój kancelaria prawna oferuje pomoc mieszkańcom Białołęki i Grodziska.