Pomoc dla Białołęki. Na czym polega ubezwłasnowolnienie

białołęka, prawnik, ubezwlasnowolnienie Z wiekiem, zazwyczaj w związku z pojawieniem się choroby o osoby najbliższej, zastanawiamy się jak pomóc bliskiej osobie. Od strony prawnej jednym z wyjść może okazać się realizacja wniosku o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe. Zgodnie z art. 13 kodeksu cywilnego osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską. Gdy zatem najbliższa osoba traci pamięć, staje się nieporadna, potrafi się zagubić, lub ktoś może wprowadzić ją w błąd np. poprzez doprowadzenie do zawarcia niekorzystnej umowy, jednym z możliwości ochrony może okazać się skierowanie sprawy do sądu i przeprowadzenie postępowania o ubezwłasnowolnienie. Zgodnie z art. 14 kodeksu cywilnego czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych. Zgodnie z art. 16 kodeksu cywilnego osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę. Zgodnie z art. 17 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się do sądu okręgowego na co wskazuje art. 544 kodeksu postępowania cywilnego. W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jej pobytu. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie są zgodnie z art. 545 kodeksu postępowania cywilnego małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, lub jej przedstawiciel ustawowy. Warto pamiętać, że kto zgłosił wniosek o ubezwłasnowolnienie w złej wierze lub lekkomyślnie, podlega karze grzywny zaś postępowanie o ubezwłasnowolnienie toczy się z udziałem prokuratora. Do wniosku warto dołączyć dokumentację wskazującą na potrzebę ubezwłasnowolnienia. Zgodnie z art. 547 kodeksu postępowania cywilnego osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy wysłuchać niezwłocznie po wszczęciu postępowania; wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz – w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana – biegłego lekarza psychiatry lub neurologa.
W razie potrzeby skierowania sprawy o ubezwłasnowolnienie do sądu kancelaria prawna zaprasza mieszkańców dzielnicy Białołęka na porady prawne. Każdy nasz prawnik posiada wiedzę w zakresie opisywanej problematyki i służy pomocą w tym zakresie. O pomoc mogą oczywiście zwracać się do naszego prawnika również osoby spoza dzielnicy Białołęka.