Kierujący rowerem nie może przejeżdżać przez przejście dla pieszych

Przejście dla pieszych, rowerzysta, mandat, wykroczenie Wielokrotnie podczas jazdy lub spacerów widzimy sytuację w których osoba jadąca na rowerze przejeżdża przez przejście dla pieszych. Zasadniczo osoba taka narusza przepisy ruchu drogowego. Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym Kierującemu pojazdem zabrania się jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych. W tej sytuacji osoba jadąca rowerem powinna zejść z roweru i przeprowadzić go przez przejście dla pieszych. Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany Teoretycznie zastosowanie może mieć tutaj także art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń zgodnie z którym uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja gdy osoba jadąca rowerem przejeżdża nie przez przejście dla pieszych lecz przez przejazd dla rowerów (art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym) – powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi). W takiej sytuacji przejazd rowerem nie stanowi naruszenia prawa.